Stadgar

05.10.2020 kl. 15:31
Antagna av föreningen den 12 maj 1947, ändrade vid allmänt möte den 3 februari 1949, den 16 april 1950, den 15 december 1962, den 13 december 1973, den 13 mars 2004 och den 11 mars 2020.

NAVIGATIONSSÄLLSKAPET I FINLAND R.F.

 

§ 1

Föreningens namn är Navigationssällskapet i Finland. Dess hemort är Helsingfors och dess officiella språk svenska. I dessa stadgar kallas föreningen Sällskapet.

 

§ 2

Sällskapets mål är att främja intresset för och förkovra kunskap i navigation bland såväl yrkes- som fritidssjöfarande, samt att bilda en länk mellan personer hörande till nämnda grupper, samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper. För detta ändamål skall Sällskapet anordna kurser, sammankomster, utfärder och praktiska övningar.

 

§ 3

Till medlem i Sällskapet kan antas person som avlagt av Finlands Navigationsförbund godkänd navigationsexamen. Medlem bör ha avlagt examen senast inom följande verksamhetsår, räknat från den dag medlemmen blivit antagen i Sällskapet.

 

 § 4

Medlem, som önskar utträda ur Sällskapet bör skriftligen anmäla om detta till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen till Sällskapets mötesprotokoll.

 

Utträde ur Sällskapet befriar ej från erläggande av medlemsavgift för det löpande året.

 

Styrelsen kan utesluta en medlem ur Sällskapet om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen genom sitt beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som nämns i lag eller i Sällskapets stadgar.

 

§ 5

Sällskapets medlemmar erlägger en årsavgift, som bestäms av årsmötet för det löpande året. Avgiften bör erläggas senast inom maj månad.

Styrelsen äger rätt att antaga understödande medlem, person eller sammanslutning, som erlägger en årsavgift motsvarande tio gånger den fastställda årsavgiften.

 

 § 6

Sällskapets styrelse består av kommodor eller ordförande och sex till nio ordinarie ledamöter. Styrelsen konstituerar sig omedelbart efter årsmötet samt utser inom sig vicekommodor eller viceordförande. Därtill utser styrelsen sekreterare och skattmästare inom sig eller kallar personer utom styrelsen att sköta dessa uppdrag. Styrelsen sammanträder för behandling av löpande ärenden och är beslutför om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

 

§ 7

Styrelsen äger rätt att vid behov, inom eller utom styrelsen, utse eventuellt behövliga funktionärer, kommittéer och nämnder samt fastställa nödiga reglementen och bestämmelser.

 

 

 

§ 8

Styrelsen, som är ett verkställande organ, åligger att leda Sällskapet med redogörelseskyldighet för årsmötet.

Kommodoren utses på ett år och kan återväljas. Kommodoren åligger att med ansvar inför årsmötet övervaka verksamheten inom Sällskapet. Kommodoren tecknar Sällskapets namn gemensamt med en styrelseledamot. Vid förfall sköts kommodorens åligganden av vicekommodoren, som då äger rätt att i kommodorens ställe teckna Sällskapets namn.

Sekreteraren åligger, att enligt styrelsens anvisningar sköta Sällskapets skriftväxling och expedition, föra Sällskapets protokoll samt hålla förteckning över Sällskapets medlemmar.

Styrelseledamöter utses på två år och samtliga styrelseledamöter kan återväljas.

 

§ 9

Sällskapets räkenskaper förs av skattmästaren. Bokföringsåret är kalenderåret. Sällskapets bokföring och bokslut bör inlämnas för granskning senast den 28 februari till den av årsmötet valda verksamhetsgranskaren.

 

§ 10

Sällskapet äger rätt att besitta fastigheter, mottaga donationer och testamenten.

 

§ 11

Sällskapet sammanträder till årsmötet inom mars månad och till extra möten vid behov.

Styrelsen sammankallar till extra möte om minst tjugo medlemmar skriftligen anhåller därom.

 

Kallelse till möte sker minst 14 dagar före mötet genom ett kallelsebrev till varje medlem per post eller e-post eller per annons i huvudstadens ledande svenskspråkiga tidning.

 

§ 12

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

val av ordförande och sekreterare för mötet,

val av två medlemmar att justera mötets protokoll,

konstatera att mötet är lagenligt sammankallat,

styrelsens redogörelse för det gångna året,

verksamhetsgranskarens berättelse,

beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen,

val av kommodor,

val av i tur avgående styrelseledamöter,

val av en verksamhetsgranskare samt suppleant för denna,

godkännande av styrelsens budgetförslag,

fastställande av medlems årsavgift och inskrivningsavgift för verksamhetsåret,

frågor nämnda i kallelsen eller inlämnade skriftligt senast trettio dagar före mötets början till styrelsen.

 

§ 13

På Sällskapets möten har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt är ej tillåten.

 

§ 14

I händelse Sällskapet upplöses överlåts Sällskapets medel till Suomen Meripelastusseura – Finska Sjöräddningssällskapet r.f.

 

§ 15

I övrigt skall stadgandena i gällande lag om föreningar tillämpas.

Andreas Fagersröm