Aktuellt


Årsmötet 2024

Navigationssällskapet i Finland ordnar årsmöte 18.3.2024 kl 18:00 på NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9. Samtliga medlemmar är välkomna att delta i mötet. På programmet står förutom mötesagendan middag till självkostandspris på Min krog. Anmälan bör göras till Navis e post navisfinland@outlook.com senast 11.3.2024 så att vi kan meddela restaurangen hur många som deltar.

 

Årsmötet 2023

Årsmötet hölls på NJK 20.3.2023. I mötet deltog förutom styrelsen även en grupp medlemmar. Efter avklarat årsmöte åt vi en god middag med efterrätt från NJK:s Min krog. Till kaffet fick höra ett spännande föredrag av Carl "Peppe" Schauman om hans segling över Atlanten. Årsmötet innebar ändringar i styrelsens sammansättning. Andreas Fagerström valdes till kommodor, Michael Rodas till vice kommodor, och Simon Finnilä till sekreterare. Carina Vaenerberg fortsätter som ledamot i styrelsen, och Kristian Thulesius avgår. Vidare beslöts att medlemsavgiften hålls på samma nivå som 2022

NAVIGATIONSSÄLLSKAPETS DATASKYDDSREGLER (GDPR)

Uppgifter om Navigationssällskapets medlemmar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Den information som sparas är medlemmars kontaktuppgifter så som namn, hemadress, epostadress och telefonnummer. Ytterligare sparas information om avlagd medlemsavgift. Uppgifter om avlagda tentresultat sparas i ett år.

Medlemsregistret förverkligas av Membra, som fungerar som personuppgiftsbiträde.

Tillgång till tjänsten begränsas till föreningens styrelsemedlemmar som ansvarar för medlemshanteringen. Mera information om Membra finns på https://support.membra.fi/sv/article/membra_och_gdpr.

Varje medlem har rätt att granska och låta korrigera de uppgifter som sparats i registret.

Varje medlem har rätt att be om radering av uppgifterna utan fördröjning i fall av att:

  • personuppgifterna inte längre behövs för de syften de har samlats in eller behandlats
  • medlemmen återkallar sitt samtycke för behandlingen då det inte finns andra lagliga behandlingsgrunder
  • personuppgifter har behandlats lagstridigt
  • personuppgifter måste avlägsnas för att uppfylla annan europeisk eller nationell lagstiftning

Varje medlem har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling när som helst.

Detta påverkar inte lagenligheten av tidigare behandling som godkänts.

Varje medlem har rätt att begära och få de personuppgifter hen har uppgett i ett allmänt accepterat format.

Den registrerade har rätt att anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos Dataombudsmannens byrå om hen anser att behandlingen strider mot rådande dataskyddslagstiftning.

**************************************************************

FYRLISTORNA  FLYTTAR  TILL  NÄTET  OCH  BLIR  KOSTNADSFRIA

Under sommaren 2016 har de av Trafikverket publicerade fyrlistorna flyttats till nätet. De tryckta fyrlistorna uppdateras inte längre och nya upplagor av dem trycks inte heller. I stället finns fyrlistorna numera på Trafikverkets nätsidor och kan där läsas och fritt laddas ned. Webadressen är: www.liikennevirasto.fi/web/sv/yrkessjofart/nautiska-publikationer/fyrlista.

Alla skeppare vet att fyrlistan är ett betydelsefullt komplement till sjökortet. Eftersom den tryckta listan ibland har upplevts som både dyr och klumpig, saknas den tyvärr i en del fritidsbåtar. I och med övergången till den digitala formen reduceras klumpigheten betydligt och åtkomsten blir gratis. Förhoppningsvis leder detta till att man inom båtlivet i fortsättningen kommer att utnyttja fyrlistans information ännu mera än tidigare.

Eric Sundman 

**************************************************************

BÅTREGISTRET FLYTTAS TILL TraFi

(Text reviderad 24.08.2016/Eric Sundman & K. Svens)

Farkostregistret (båtregistret) överfördes den 1 augusti 2014 från magistraterna till Trafiksäkerhetsverket (TraFi). Saken uppges inte förutsätta några åtgärder från båtägarnas sida. Alla registeruppgifter flyttas automatiskt och de av magistraterna utfärdade registerhandlingarna och de nuvarande registerbeteckningarna är fortsättningsvis giltiga.   

Ytterligare information finns på TraFi:s webbsidor

.

Eric Sundman

**************************************************************

MÄRKNING AV FISKEREDSKAP 

Bestämmelserna har ändrats

Lagen om fiske ändrades 2012. Ändringarna gäller dels övervakningen av fiske, dels märkningen av fiskeredskap. För båtförarens och seglarens del är det uttryckligen bestämmelserna om märkning av fiskeredskap som är av intresse. Här följer en kort beskrivning av det nya sättet att märka fiskeredskap – mera material finns på nätsidorna www.ahven.net/svenska  (Centralförbundet för Fiskerihushållning).

Fiskeredskap ska märkas på ett sådant sätt att de lätt kan observeras av sjöfarande. Förordningen om fiske innehåller bestämmelser om märkenas utseende och placering. I förordningen skiljer man mellan:

  • vattenområden som används för sjötrafik (farleder och andra vattenområden där båtar i allmänhet rör sig)
  • vattenområden där sjötrafik i regel inte bedrivs.

Inom vattenområden som används för sjötrafik ska fångstredskapen märkas med en fyrkantig flagga vars höjd och bredd är minst 20 centimeter. Flaggan ska fästas vid en stång som når minst 1,2 meter ovanför vattenytan. Om fiskeredskapet ligger närmare vattenytan än 1,5 m ska märket i stället för en flagga ha två flaggor ovanför varandra.

Flaggmärkenas stänger ska vara försedda med en minst 2 centimeter hög reflex som är synlig runt horisonten.

Om den totala längden av ett (eller flera sammankopplade) fångstredskap är större än 10 meter, ska redskapet eller redskapen märkas med ovan nämnt flaggmärke i fångstredskapets bägge ändar och vid behov också vid ändarna av fångstredskapets förgreningar.

Om längden av ett fångstredskap som ligger nära vattenytan (d.v.s. närmare än 1,5 meter) är över 120 meter långt, ska dess sträckning för varje begynnande 120 meter visas med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan,. Flöten som används för att märka ut fångstredskap får inte vara genomskinliga.

Inom vattenområden där sjötrafik i regel inte bedrivs, eller där det annars är uppenbart att fångstredskapen inte stör sjötrafiken eller annan användning av vattendraget, ska fångstredskapen märkas med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller med en flagga vars sida är minst 15 centimeter och som är fäst vid en stång som når minst 40 centimeter ovanför vattenytan.

Fångstredskap ska också förses med s.k. redskapsmärken som fästs vid flaggstången eller flötet i redskapets yttre ände. Redskapsmärket ska innehålla redskapets ägares namn och kontaktuppgifter.

Eric Sundman