VHF-kurs på Björkholmen 5-6.11.2022


Kursen är en intensivkurs, deltagare förväntas bekanta sig med litteraturen före kursen.
Kursboken kan nedladdas här 

www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/VHF-handbok.pdf

 

(Boken börjar vara föråldrad till vissa delar, och trycks därför inte mera. I väntan på ny upplaga…)

Föreläsningarna pågår enligt följande tidtabell:

Lördag 5.11 kl. 10.30-16, föreläsningar
Söndag 6.11 kl. 9.30-12.30, föreläsningar
Söndag 6.11 kl. 13.00-14.00, Traficom ”briefing” före examen
Söndag 6.11 kl. 14.00 – ca 15.30, Examen arrangeras på Björkholmen (examen betalas skilt, pris ca 45 euro)

Kursdragare: Carl Schauman
Pris: 50 € 

 

Utfärd till Raumo

 

 

Esbo navigatörer meddelar att resan flyttas till hösten. Mera information angående tidpunkt följer

Vi besöker RAUMO SJÖFARTSMUSEUM & SKEPPSREDARHEMMET MARELA.

Kom och upplev Raumos maritima historia. På Sjöfartsmuseet har vi en timmes guidad rundtur och därefter hinner du en stund bekanta dig lite på egen hand.

Lunch på Restaurant Savila i Gamla Raumo.

-salladsbord

-huvudrätt: fisk eller köttmeny.

-kaffe och te.  Öl eller vin ingår ej, beställes separat.

 

Därefter besöker vi Marela.

Marela är den välbärgade skeppsredafamiljen Granlunds hemmuseum. Museet presenterar familjens liv i början på 1900-talet. Granlunds ägde Marela från 1870–1906 och mycket av det ursprungliga är bevarat. Som museum har det fungerat sedan 1982.

Vid ankomsten får vi en kort introducering.

 

NÄR:  lördagen 09.04.2022   med start kl. 07:30.

Startplats: PLANTAGENS busshållplats, Rusthållarv.2, Finno Esbo.

Kaffepaus tur och retur. Kaffe under busspausen ingår inte i priset.

Hemma ca. 19:30 i Finno

Kostnad:  Endast 65,00€/pers.  Inkluderar: buss (ÅBERGS LINJE), lunch, inträden, guidningar.

 

ANMÄLNINGAR: esbonavigatorer@gmail.com , eller tel. 0505588218 (Olle)

                                

Anmäl även önskat menyval, fisk eller kött, till lunchen!

 

Sista anm. datum:   torsdag 23.03.2022, kl. 19:00   Obs! endast 30 pers. ryms med!!

Årsmöte   

Navis ordnar sitt årsmöte tisdagen 29.3.2022 på NJK Björkholmen. Samtliga medlemmar är välkoman att delta i föreningsmötet. Mötet börjar kl 18,00. 

Talko på NJK Björkholmen   

NJK ordnar talko på Björkholmen 24.4 och 10.5. Även Navis medlemmar får delta i talkot som del av föreningsverksamheten. Mera information om Talkot finns på NJKs hemsidor

Intensivkurs i skärgårdsnavigation   

Helsingfors Arbis ordnar en intensivkurs i skärgårdsnavigation. Kursen börjar 3.3.2022 och räcker ända till April. Kursen är öppen för samtliga. 

Mer information om tidtabell och pris finns på länken nedan 

https://ilmonet.fi/course/A220296

Obs, om länken inte fungerar kan du klistra in den i din webläsare 

 

Navis e-post adress ändras 

Navis nuvarande e-postadress (navis@luukku.com) kommer att tas ur bruk och föreningen övergår till att använda navisfinland@outlook.com

Navis-nytt

Navis styrelse sammanträdde 21.4.2021 för att diskutera den kommande säsongen. 

Styrelsen vill påminna samtliga medlemmar som inte ännu har anmält sin e post till föreningen att göra det. Detta underlättar styrelsearbetet och kommunikationen till medlemmarna. Till exempel kan medlemsutskick mm. skötas elektroniskt och på så vis göra en inbesparing för föreningen. 

Styrelsen diskuterade också det aktuella COVID-19 läget. Mera information om möjliga tentamesnstillfällen under våren och övriga kurser kommer inom kort.

Uppdatering av medlemsregistret 

Navis håller på att uppdatera sina medlemsregister och går över till elektronisk kommunikation till sina medlemmar. Detta kräver att samtliga medlemmar meddelar sina e postadresser till oss. Vi ber även samtliga kolla upp att e postadressen som du uppgivit också är aktiv. Detta gör du bäst genom att meddela förnamn och efternamn samt din e postadress till kansliet navis@luukku.fi

 

NAVIGATIONSSÄLLSKAPETS DATASKYDDSREGLER (GDPR)

Uppgifter om Navigationssällskapets medlemmar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Den information som sparas är medlemmars kontaktuppgifter så som namn, hemadress, epostadress och telefonnummer. Ytterligare sparas information om avlagd medlemsavgift. Uppgifter om avlagda tentresultat sparas i ett år.

Medlemsregistret förverkligas av Membra, som fungerar som personuppgiftsbiträde.

Tillgång till tjänsten begränsas till föreningens styrelsemedlemmar som ansvarar för medlemshanteringen. Mera information om Membra finns på https://support.membra.fi/sv/article/membra_och_gdpr.

Varje medlem har rätt att granska och låta korrigera de uppgifter som sparats i registret.

Varje medlem har rätt att be om radering av uppgifterna utan fördröjning i fall av att:

  • personuppgifterna inte längre behövs för de syften de har samlats in eller behandlats
  • medlemmen återkallar sitt samtycke för behandlingen då det inte finns andra lagliga behandlingsgrunder
  • personuppgifter har behandlats lagstridigt
  • personuppgifter måste avlägsnas för att uppfylla annan europeisk eller nationell lagstiftning

Varje medlem har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling när som helst.

Detta påverkar inte lagenligheten av tidigare behandling som godkänts.

Varje medlem har rätt att begära och få de personuppgifter hen har uppgett i ett allmänt accepterat format.

Den registrerade har rätt att anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos Dataombudsmannens byrå om hen anser att behandlingen strider mot rådande dataskyddslagstiftning.

**************************************************************

FYRLISTORNA  FLYTTAR  TILL  NÄTET  OCH  BLIR  KOSTNADSFRIA

Under sommaren 2016 har de av Trafikverket publicerade fyrlistorna flyttats till nätet. De tryckta fyrlistorna uppdateras inte längre och nya upplagor av dem trycks inte heller. I stället finns fyrlistorna numera på Trafikverkets nätsidor och kan där läsas och fritt laddas ned. Webadressen är: www.liikennevirasto.fi/web/sv/yrkessjofart/nautiska-publikationer/fyrlista.

Alla skeppare vet att fyrlistan är ett betydelsefullt komplement till sjökortet. Eftersom den tryckta listan ibland har upplevts som både dyr och klumpig, saknas den tyvärr i en del fritidsbåtar. I och med övergången till den digitala formen reduceras klumpigheten betydligt och åtkomsten blir gratis. Förhoppningsvis leder detta till att man inom båtlivet i fortsättningen kommer att utnyttja fyrlistans information ännu mera än tidigare.

Eric Sundman 

**************************************************************

BÅTREGISTRET FLYTTAS TILL TraFi

(Text reviderad 24.08.2016/Eric Sundman & K. Svens)

Farkostregistret (båtregistret) överfördes den 1 augusti 2014 från magistraterna till Trafiksäkerhetsverket (TraFi). Saken uppges inte förutsätta några åtgärder från båtägarnas sida. Alla registeruppgifter flyttas automatiskt och de av magistraterna utfärdade registerhandlingarna och de nuvarande registerbeteckningarna är fortsättningsvis giltiga.   

Ytterligare information finns på TraFi:s webbsidor

.

Eric Sundman

**************************************************************

MÄRKNING AV FISKEREDSKAP 

Bestämmelserna har ändrats

Lagen om fiske ändrades 2012. Ändringarna gäller dels övervakningen av fiske, dels märkningen av fiskeredskap. För båtförarens och seglarens del är det uttryckligen bestämmelserna om märkning av fiskeredskap som är av intresse. Här följer en kort beskrivning av det nya sättet att märka fiskeredskap – mera material finns på nätsidorna www.ahven.net/svenska  (Centralförbundet för Fiskerihushållning).

Fiskeredskap ska märkas på ett sådant sätt att de lätt kan observeras av sjöfarande. Förordningen om fiske innehåller bestämmelser om märkenas utseende och placering. I förordningen skiljer man mellan:

  • vattenområden som används för sjötrafik (farleder och andra vattenområden där båtar i allmänhet rör sig)
  • vattenområden där sjötrafik i regel inte bedrivs.

Inom vattenområden som används för sjötrafik ska fångstredskapen märkas med en fyrkantig flagga vars höjd och bredd är minst 20 centimeter. Flaggan ska fästas vid en stång som når minst 1,2 meter ovanför vattenytan. Om fiskeredskapet ligger närmare vattenytan än 1,5 m ska märket i stället för en flagga ha två flaggor ovanför varandra.

Flaggmärkenas stänger ska vara försedda med en minst 2 centimeter hög reflex som är synlig runt horisonten.

Om den totala längden av ett (eller flera sammankopplade) fångstredskap är större än 10 meter, ska redskapet eller redskapen märkas med ovan nämnt flaggmärke i fångstredskapets bägge ändar och vid behov också vid ändarna av fångstredskapets förgreningar.

Om längden av ett fångstredskap som ligger nära vattenytan (d.v.s. närmare än 1,5 meter) är över 120 meter långt, ska dess sträckning för varje begynnande 120 meter visas med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan,. Flöten som används för att märka ut fångstredskap får inte vara genomskinliga.

Inom vattenområden där sjötrafik i regel inte bedrivs, eller där det annars är uppenbart att fångstredskapen inte stör sjötrafiken eller annan användning av vattendraget, ska fångstredskapen märkas med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller med en flagga vars sida är minst 15 centimeter och som är fäst vid en stång som når minst 40 centimeter ovanför vattenytan.

Fångstredskap ska också förses med s.k. redskapsmärken som fästs vid flaggstången eller flötet i redskapets yttre ände. Redskapsmärket ska innehålla redskapets ägares namn och kontaktuppgifter.

Eric Sundman