Aktuellt

Navis infobrev 1/2024

Tyvärr har det visat sig att det smugit sig in ett litet tryckfel i infobrevet som gick ut 9.5.2024. Datumen under evenmangen har fått fel årtal. Datumet i sig stämmer, men året har tyvärr blivit 2023 istället för 2024.

Kommunikation och kontaktuppgifter

Navigationssällskapet har valt att övergå till elektronisk kommunikation eftersom det sparar pengar och är betydligt smidigare. Eftersom vi ännu saknar cirka hälften av våra medlemmars e-postadresser gör vi en kampanj för att uppdatera vårt medlemsregister. Mer om detta i infobrev 1/2024 som skickats per e-post och per vanlig post.

Sommarkryssningar

Sommarkryssningar med skolbåten kommer att bli ett nytt programinslag under denna sommar. Tanken är att sammanföra medlemmar och spendera en trevlig kväll tillsammans. Under kryssningen kan man vara med och sköta om navigeringen, eller bara njuta av de vackra havsområdena utanför huvudstadsregionen. Kryssningens mål sätter vi upp då vi vet hur vädret ser ut, men tanken är att vi skall ta oss till något trevligt ställe och kanske göra något strandhugg. Möjliga utflyktsmål är Pentala, Sveaborg mm. Kryssningarna ordnas en gång i månaden och kostar 10€/person för att täcka bränslekostnaderna. Den första kryssningen ordnas den 22.5.2024 med start kl. 18.00, med reservation för väder. De följande sommarkryssningarna publiceras på föreningens websida. Anmälningar till kryssningarna tas emot på navisfinland@outlook.com

Dimmisionsfest

Dimissionsfest ordnas enligt tradition för nyblivna skeppare den 11.6.2024 kl. 18.00. Platsen för detta är NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9. Man behöver inte vara nyutexaminerad för att få delta, utan festen är öppen för alla medlemmar. Kom med och fira de nyblivna skepparna och umgås i goda vänners lag. Samtidigt finns det möjlighet att få bekanta sig med skolningsbåten Navis som fått ett ansiktslyft vad gäller tekniken ombord. Mera info om detta kommer upp på föreningens websida. Anmälningar tas emot på föreningens e-post fram till 6.6.2024. Det serveras även mat till självkostnadspris.

Praktikkurs för motorbåtsförare 

Praktikkurs för motorbåtsförare ordnas under sommaren. Kursen ger möjlighet att söka det internationella förarbrevet för fritidsbåt (förutsatt att man avlagt kustskepparexamen). Kursen innehåller en teoridel och en praktisk del. Den praktiska delen består delvis av mörkernavigering och delvis av andra övningar som ruttplanering, man-över-bord-övning, att manövrera båten samt brandsläckning. Mörkernavigeringen hålls i augusti då kvällarna har blivit tillräckligt mörka. Datum för detta bestäms på det första kurstillfället. Anmälan sker till föreningens e-postadress navisfinland@outlook.com senast 29.5.2024.

Navis avvecklar kansliet på Storsvängen 

Navis har under många år haft sitt kansli och föreningsutrymme på Drumsö på Storsvängen 10. Under flera års tid har betydelsen av ett permanent utrymme för föreningen minskat. Koronapandemin visade även Navis att det är möjligt att sköta många ärenden på distans och via Teams eller andra virtuella kanaler. Utrymmena på Storsvängen genomgick även ett stambyte under pandemitiden, vilket hämtade med sig förhöjda kostander i form av hyror. Styrelsen ansåg då att föreningen behöver hitta mera ändamålsenliga utrymmen vilket har resulterat i att föreningens arkiv och tillhörigheter kommer att gås igenom och förflyttas till ett förråd istället. Förrådet är beläget i södra Haga. Styrelsen har slutfört städningen och förflyttningen och första veckan i Maj återlämnat nycklarnatill kansliet. 

Årsmötet 2024

Navigationssällskapet i Finland ordnar årsmöte 18.3.2024 kl 18:00 på NJK Björkholmen, Kopparsundsgränden 9. Samtliga medlemmar är välkomna att delta i mötet. På programmet står förutom mötesagendan middag till självkostandspris på Min krog. Anmälan bör göras till Navis e post navisfinland@outlook.com senast 11.3.2024 så att vi kan meddela restaurangen hur många som deltar.

NAVIGATIONSSÄLLSKAPETS DATASKYDDSREGLER (GDPR)

Uppgifter om Navigationssällskapets medlemmar behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Den information som sparas är medlemmars kontaktuppgifter så som namn, hemadress, epostadress och telefonnummer. Ytterligare sparas information om avlagd medlemsavgift. Uppgifter om avlagda tentresultat sparas i ett år.

Medlemsregistret förverkligas av Membra, som fungerar som personuppgiftsbiträde.

Tillgång till tjänsten begränsas till föreningens styrelsemedlemmar som ansvarar för medlemshanteringen. Mera information om Membra finns på https://support.membra.fi/sv/article/membra_och_gdpr.

Varje medlem har rätt att granska och låta korrigera de uppgifter som sparats i registret.

Varje medlem har rätt att be om radering av uppgifterna utan fördröjning i fall av att:

  • personuppgifterna inte längre behövs för de syften de har samlats in eller behandlats
  • medlemmen återkallar sitt samtycke för behandlingen då det inte finns andra lagliga behandlingsgrunder
  • personuppgifter har behandlats lagstridigt
  • personuppgifter måste avlägsnas för att uppfylla annan europeisk eller nationell lagstiftning

Varje medlem har rätt att återkalla sitt samtycke till behandling när som helst.

Detta påverkar inte lagenligheten av tidigare behandling som godkänts.

Varje medlem har rätt att begära och få de personuppgifter hen har uppgett i ett allmänt accepterat format.

Den registrerade har rätt att anföra besvär gällande behandlingen av personuppgifterna hos Dataombudsmannens byrå om hen anser att behandlingen strider mot rådande dataskyddslagstiftning.

**************************************************************

FYRLISTORNA  FLYTTAR  TILL  NÄTET  OCH  BLIR  KOSTNADSFRIA

Under sommaren 2016 har de av Trafikverket publicerade fyrlistorna flyttats till nätet. De tryckta fyrlistorna uppdateras inte längre och nya upplagor av dem trycks inte heller. I stället finns fyrlistorna numera på Trafikverkets nätsidor och kan där läsas och fritt laddas ned. Webadressen är: www.liikennevirasto.fi/web/sv/yrkessjofart/nautiska-publikationer/fyrlista.

Alla skeppare vet att fyrlistan är ett betydelsefullt komplement till sjökortet. Eftersom den tryckta listan ibland har upplevts som både dyr och klumpig, saknas den tyvärr i en del fritidsbåtar. I och med övergången till den digitala formen reduceras klumpigheten betydligt och åtkomsten blir gratis. Förhoppningsvis leder detta till att man inom båtlivet i fortsättningen kommer att utnyttja fyrlistans information ännu mera än tidigare.

Eric Sundman 

**************************************************************

BÅTREGISTRET FLYTTAS TILL TraFi

(Text reviderad 24.08.2016/Eric Sundman & K. Svens)

Farkostregistret (båtregistret) överfördes den 1 augusti 2014 från magistraterna till Trafiksäkerhetsverket (TraFi). Saken uppges inte förutsätta några åtgärder från båtägarnas sida. Alla registeruppgifter flyttas automatiskt och de av magistraterna utfärdade registerhandlingarna och de nuvarande registerbeteckningarna är fortsättningsvis giltiga.   

Ytterligare information finns på TraFi:s webbsidor

.

Eric Sundman

**************************************************************

MÄRKNING AV FISKEREDSKAP 

Bestämmelserna har ändrats

Lagen om fiske ändrades 2012. Ändringarna gäller dels övervakningen av fiske, dels märkningen av fiskeredskap. För båtförarens och seglarens del är det uttryckligen bestämmelserna om märkning av fiskeredskap som är av intresse. Här följer en kort beskrivning av det nya sättet att märka fiskeredskap – mera material finns på nätsidorna www.ahven.net/svenska  (Centralförbundet för Fiskerihushållning).

Fiskeredskap ska märkas på ett sådant sätt att de lätt kan observeras av sjöfarande. Förordningen om fiske innehåller bestämmelser om märkenas utseende och placering. I förordningen skiljer man mellan:

  • vattenområden som används för sjötrafik (farleder och andra vattenområden där båtar i allmänhet rör sig)
  • vattenområden där sjötrafik i regel inte bedrivs.

Inom vattenområden som används för sjötrafik ska fångstredskapen märkas med en fyrkantig flagga vars höjd och bredd är minst 20 centimeter. Flaggan ska fästas vid en stång som når minst 1,2 meter ovanför vattenytan. Om fiskeredskapet ligger närmare vattenytan än 1,5 m ska märket i stället för en flagga ha två flaggor ovanför varandra.

Flaggmärkenas stänger ska vara försedda med en minst 2 centimeter hög reflex som är synlig runt horisonten.

Om den totala längden av ett (eller flera sammankopplade) fångstredskap är större än 10 meter, ska redskapet eller redskapen märkas med ovan nämnt flaggmärke i fångstredskapets bägge ändar och vid behov också vid ändarna av fångstredskapets förgreningar.

Om längden av ett fångstredskap som ligger nära vattenytan (d.v.s. närmare än 1,5 meter) är över 120 meter långt, ska dess sträckning för varje begynnande 120 meter visas med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan,. Flöten som används för att märka ut fångstredskap får inte vara genomskinliga.

Inom vattenområden där sjötrafik i regel inte bedrivs, eller där det annars är uppenbart att fångstredskapen inte stör sjötrafiken eller annan användning av vattendraget, ska fångstredskapen märkas med ett flöte som når minst 15 centimeter ovanför vattenytan eller med en flagga vars sida är minst 15 centimeter och som är fäst vid en stång som når minst 40 centimeter ovanför vattenytan.

Fångstredskap ska också förses med s.k. redskapsmärken som fästs vid flaggstången eller flötet i redskapets yttre ände. Redskapsmärket ska innehålla redskapets ägares namn och kontaktuppgifter.

Eric Sundman