Stadgar

05.10.2020 kl. 16:31
Antagna av föreningen den 12 maj 1947, ändrade vid allmänt möte den 3 februari 1949, den 16 april 1950, den 15 december 1962, den 13 december 1973, den 13 mars 2004 och den 11 mars 2020. Godkända av Patent och registerstyrelsen 17.12.2020

Gällande stadgar: 17.12.2020 09:28:20

§ 1

Föreningens namn är Navigationssällskapet i Finland. Dess hemort är
Helsingfors och dess officiella språk svenska. I dessa stadgar
kallas föreningen Sällskapet.

§ 2

Sällskapets mål är att främja intresset för och förkovra kunskap i
navigation bland såväl yrkes- som fritidssjöfarande, samt att bilda
en länk mellan personer hörande till nämnda grupper, samt att genom
sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran
i sina teoretiska kunskaper. För detta ändamål skall Sällskapet
anordna kurser, sammankomster, utfärder och praktiska övningar.

§ 3

Till medlem i Sällskapet kan antas person som avlagt av Finlands
Navigationsförbund godkänd navigationsexamen. Medlem bör ha avlagt
examen senast inom följande verksamhetsår, räknat från den dag
medlemmen blivit antagen i Sällskapet.

§ 4

Medlem, som önskar utträda ur Sällskapet bör skriftligen anmäla om
detta till styrelsen eller dess ordförande eller muntligen till
Sällskapets mötesprotokoll.

Utträde ur Sällskapet befriar ej från erläggande av medlemsavgift
för det löpande året.

Styrelsen kan utesluta en medlem ur Sällskapet om medlemmen inte har
betalat sin förfallna medlemsavgift eller om medlemmen genom sitt
beteende inom eller utom föreningen avsevärt har skadat denna eller
om medlemmen inte längre uppfyller de villkor för medlemskap som
nämns i lag eller i Sällskapets stadgar.

§ 5

Sällskapets medlemmar erlägger en årsavgift, som bestäms av årsmötet
för det löpande året. Avgiften bör erläggas senast inom maj månad.

Styrelsen äger rätt att antaga understödande medlem, person eller
sammanslutning, som erlägger en årsavgift motsvarande tio gånger den
fastställda årsavgiften.

§ 6

Sällskapets styrelse består av kommodor eller ordförande och sex
till nio ordinarie ledamöter. Styrelsen konstituerar sig omedelbart
efter årsmötet samt utser inom sig vicekommodor eller
viceordförande. Därtill utser styrelsen sekreterare och skattmästare
inom sig eller kallar personer utom styrelsen att sköta dessauppdrag. Styrelsen sammanträder för behandling av löpande ärenden
och är beslutför om minst hälften av styrelsens ledamöter är
närvarande.

§ 7

Styrelsen äger rätt att vid behov, inom eller utom styrelsen, utse
eventuellt behövliga funktionärer, kommittéer och nämnder samt
fastställa nödiga reglementen och bestämmelser.

§ 8

Styrelsen, som är ett verkställande organ, åligger att leda
Sällskapet med redogörelseskyldighet för årsmötet.

Kommodoren utses på ett år och kan återväljas. Kommodoren åligger
att med ansvar inför årsmötet övervaka verksamheten inom Sällskapet.
Kommodoren eller vicekommodoren tecknar Sällskapets namn gemensamt
med en styrelseledamot.

Sekreteraren åligger, att enligt styrelsens anvisningar sköta
Sällskapets skriftväxling och expedition, föra Sällskapets protokoll
samt hålla förteckning över Sällskapets medlemmar.

Styrelseledamöter utses på två år och samtliga styrelseledamöter kan
återväljas.

§ 9

Sällskapets räkenskaper förs av skattmästaren. Bokföringsåret är
kalenderåret. Sällskapets bokföring och bokslut bör inlämnas för
granskning senast den 28 februari till den av årsmötet valda
verksamhetsgranskaren.

§ 10

Sällskapet äger rätt att besitta fastigheter, mottaga donationer och
testamenten.

§ 11

Sällskapet sammanträder till årsmötet inom mars månad och till extra
möten vid behov.

Styrelsen sammankallar till extra möte om minst tjugo medlemmar
skriftligen anhåller därom.

Kallelse till möte sker minst 14 dagar före mötet genom ett
kallelsebrev till varje medlem per post eller e-post eller per
annons i huvudstadens ledande svenskspråkiga tidning.

§ 12

Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

val av ordförande och sekreterare för mötet,

val av två medlemmar att justera mötets protokoll,

konstatera att mötet är lagenligt sammankallat,

styrelsens redogörelse för det gångna året,

verksamhetsgranskarens berättelse,

beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen,

val av kommodor,

val av i tur avgående styrelseledamöter,

val av en verksamhetsgranskare samt suppleant för denna,

godkännande av styrelsens budgetförslag,

fastställande av medlems årsavgift och inskrivningsavgift för
verksamhetsåret,

frågor nämnda i kallelsen eller inlämnade skriftligt senast trettio
dagar före mötets början till styrelsen.

§ 13

På Sällskapets möten har varje medlem en röst. Röstning med fullmakt
är ej tillåten.

§ 14

I händelse Sällskapet upplöses överlåts Sällskapets medel till
Suomen Meripelastusseura - Finska Sjöräddningssällskapet r.f.

§ 15

I övrigt skall stadgandena i gällande lag om föreningar tillämpas.

Andreas Fagersröm