FÖRBUNDSNYTT     

    
Allmänt

Finlands Navigationsförbund är centralorganisation för landets drygt 150 navigationsföreningar med sammanlagt över 15 000 personmedlemmar. Navigationssällskapet i Finland tog initiativet till att förbundet år 1958 grundandes och föreningen står som nr 1 på förbundets lista över medlemsföreningar.

Förbundets viktigaste uppgift är att med hjälp av medlemsföreningarna och lärarkåren utbilda fritidsskeppare. Kursutbudets innehåll och kvalitet utvecklas fortlöpande. Samarbetet med sjöfartsmyndigheterna fortgår och förstärks och allt tyder på att det kommer att vara så också i fortsättningen.

Kurser och examina
Kurs- och examensverksamheten följer Navigationsförbundets kvalitetshandbok, som är certifierad av Trafiksäkerhetsverket. Certifierade kurser med tillhörande examina är: 

  • Kurserna i skärgårds-, kust- och astronomisk navigation
  • CEVNI-kursen (reglerna för trafiken på europeiska kontinentens floder och kanaler)
  • Kursen i motorbåtspraktik
  • Radarkursen
  • Kursen Navigationens elektroniska hjälpmedel. 

År 2012 skrevs 3 076 skepparexamina. Dessutom har många föreningar (däribland Navis) under året arrangerat en eller flera av de övriga kurserna på ovanstående ”meny”.

De omkring 300 kurslärarna som arbetar runt om i landet inom föreningar och medborgar- / arbetarinstitut, är auktoriserade i enlighet med förbundets kvalitetshandbok. År 2012 har auktoriseringstillfällen hållits i Kouvola, Borgå (svensk) och Tammerfors.

Lärarsidorna på nätet håller lärarna informerade om nyheter, ändringar och annat som skall beaktas i undervisningen. Sidornas betydelse för kommunikationen mellan lärarkåren och förbundsnivån tilltar hela tiden. De för allmänheten öppna nätsidorna www.suomennavigaatioliitto.com/svenska innehåller en stor mängd information om förbundet, dess verksamhet och service. 

Förbundets dotterbolag Oy Astrofus Ab tillhandahåller undervisningsmaterial för kurserna, bestickföringsverktyg, nautisk speciallitteratur och för övningsbruk lämpade sextanter. Föreningsmedlemmar som behöver någonting av detta kan gärna vända sig till Astrofus med förfrågningar och för att göra inköp.

Förbundets ekonomi är stabil och har även år 2012 hållits inom budgetramarna.

Undervisningsmaterialet
Förbundets undervisningsmaterial har under år 2012 uppdaterats enligt följande:

  • Uppdateringsblad till läroboken Skärgårdsnavigation. Den viktigaste nyheten i detta sammanhang är de nya bestämmelserna för märkning av fiskeredskap.
  • Uppdateringsblad till CEVNI-boken t.o.m. Revision 4 av CEVNI-reglerna


Eric Sundman